1 Asset-backed security Цінний папір, забезпечений активами
2 Banks that passed central bank stress-testing Банки, що пройшли обстеження
3 Bond Облігація
4 Capital market participants Учасники ринку капіталу
5 CCP (Central Counter Party) Центральний контрагент
6 Certificates of deposit Депозитні сертифікати
7 CFTC (Commodity Futures Trading Commission) Комісія з торгівлі товарними фючерсами
8 Clearing Кліринг
9 Close-out netting Ліквідаційний неттінг
10 Commodity derivatives Товарні деривативи
11 Covered bonds Облігації, забезпечені активами
12 CSD (Central Securities Depository) Центральний депозитарій цінних паперів
13 Currency swaps Валютно-процентні свопи
14 Custodian /depositary institution Зберігач/депозитарна установа
15 Derivative instrument   Похідний інструмент
16 Distressed assets Проблемні активи
17 Dividend repatriation Репатріація дивідендів
18 Domestic government bonds (as a rule or be default denominated in hryvnia) ОВДП
19 Domestic government bonds issued / denominated in foreign currency Валютні ОВДП
20 Domestic government bonds (in hryvnia) with principal payment indexation for hryvnia's exchange rate Індексовані ОВДП
21 DVP (delivery versus payment) DVP, Поставка проти оплати
22 Escrow accounts Рахунки ескроу
23 Excessive volatility of hryvnia's exchange rate Розгойдування курсу гривні
24 Export revenues Експортна виручка
25 Financial collateral Фінансове забезпечення
26 Flexible exchange rate policy Гнучке курсоутворення
27 Foreign currency shortage Дефіцит валюти
28 Foreign-exchange market volatility / SHORTED: FX market volatility (reads: [foreks]) Волатильність на валютному ринку
29
30 Grain prices Ціни на зернові
31 Haircut “хеакат” (знижка, попереднє зменшення ціни)
32 Hedging Хеджування
33 Hryvnia's exchange rate movements Коливання курсу гривні
34 IFIs  (International Financial Institutions) МФО (міжнародні фінансові організації)
35 Inflation forecast range / Range of inflation forecast Прогнозовані межи інфляції
36 Inflation target Ціль із споживчої інфляції
37 Inflation targeting Таргетування інфляції
38 Insider dealing Інсайдерська торгівля
39 Institutional capacity Інституційна спроможність
40 Interest rate swaps Процентні свопи
41 IOSCO IOSCO, Міжнародна організація комісій з цінних паперів
42 ISDA ISDA (Міжнародна асоціація свопів та деривативів
43 Issuer Емітент
44 Liberalization of currency controls Лібералізація валютного регулювання
45 Liquidity / commercial banks' reserves with central bank Ліквідність
46 Market Abuse Directive (MAD) Директива щодо зловживань на ринку   
47 Market makers Маркет-мейкери
48 Mark-to-market Марк-ту-маркет, (прив”язка до ринку)
49 Master Agreement Типовий договір
50 Maturity Термін погашення
51 Maturity of domestic government bonds from 3 months to 3 years Строк обігу ОВДП від 3 місяців до 3-х років
52 MiFID Директива про ринки фінансових інструментів
53 MMoU Багатосторонній меморадум про взаєморозуміння
54 Monetary base Монетарна база
55 Monetary policy Монетарна політика
56 Multilateral Trading Facility (MTF) Багатосторнній торговельний майданчик
57
58 Netting  Нетінг 
59 NDFuture (Non-delieverable future) Безпоставний фючерс
60 Note Боргове зобов'язання
61 NPL (non-performing loans)  Непрацюючі кредити
62 NSSMC Національна комімія з цінних паперів та фондовому ринку
63 (to) offer full range of domestic government bonds by maturity Пропонувати повну лінійку ОВДП
64 Operational design of monetary policy Операційний дизайн монетарної політики
65 OTC Позабіржовий ринок
66 Oversight and regulation of financial services market Нагляд та регулюванння ринку фінансових послуг
67 Price discovery Механізм визначення ціни
68 Primary dealers Первинні дилери
69 Prudential oversight Пруденційний нагляд
70 Re-capitalization programme Програма докапіталізації
71 Re-capitalized / well-capitalized / properly-capitalized banking sector Очищенний банківський сектор
72 REPO, repo agreements РЕПО, договори репо
73 Repository Репозиторій
74 Sale of domestic government bonds from the NBU's portfolio Продаж ОВДП зі свого (НБУ) портфеля
75 Settlement Centre Розрахунковий центр
76 Settlement finality Остаточність розрахунків
77 Smoothing out of excessive movements of hryvnia's exchange rate Згладжування надмірних коливань обмінного курсу
78 Spot Спотовий ринок
79 Squeese-out Сквіз-аут
80 State regulator of non-banking financial services market Нацкомфінпослуг
81 Stress-testing of banks / Stress-testing of commercial banks Обстеження банків
82 UBO (Ultimate beneficial owner) Кінцевий бенефіціарний власник
83 Uncreditworthy businesses / businesses with (extremely) poor creditworthiness Фінансово-неспроможні підприємтсва
84 Underlying asset Базовий актив
85 Utilities tariffs Тарифи на комунальні послуги
86 Yield Доходність
87 Yield curve. We established yield curve Крива дохідності. Сформували криву дохідності